OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W celu zapewnienia Państwo usług najwyższej jakości, przedstawiamy szczegółowe informację dotyczące naszej oferty. Oferujemy naszym klientom rozwiązania optymalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Odbiorcą naszych usług są przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe ale także właściciele obiektów przemysłowych, lokali handlowych, usługowych i biurowych. Specjalizacją naszej firmy są zlecenia na rzecz wspólnot mieszkaniowych wymagające szczególnego zaangażowania i nakładu pracy.

W ramach współpracy z naszą firmą oferujemy:​


Reprezentację wspólnoty:

​​​• na zewnątrz, w tym m.in. przed organami administracji państwowej i samorządowej, ​​

• wewnątrz tzn. pomiędzy właścicielami


Obsługę bankowo-księgową:

• otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,

• wypełniania deklaracji podatkowych,

• prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,

• prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną z podziałem na Koszty Utrzymania nieruchomości Wspólnej oraz Fundusz Remontowy,

​ • opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku,

• przedstawienie propozycji regulaminu rozliczania mediów,

• informowanie członków wspólnoty o zmianach wysokości opłat na rzecz wspólnoty oraz rozliczanie z właścicielami zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy,

• windykacja należności,​

• lokowanie wolnych środków wspólnoty na lokatach terminowych wspólnoty,

• inkasowanie i odprowadzanie podatków oraz innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej,

• obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o nawiązane umowy przez wspólnotę,​

• przygotowywanie projektów planu gospodarczego,

• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty,

• gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji statystycznej i rachunkowej,

• kontrola finansów wspólnoty.


Obsługę administracyjną:

• prowadzenie ewidencji członków wspólnoty wraz z przypadającą im częścią wspólną, aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,

• dbanie o utrzymanie czystości i porządku w budynku i w obrębie posesji,

• zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,​

• przyjmowanie oraz sporządzanie protokołów związanych z występowaniem szkód na terenie budynku,

• zwoływanie, przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,

• opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,

• potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń,

• przygotowywanie i przechowywanie projektów planów gospodarczych,

• wyszukiwanie i negocjowanie cen i warunków umów z firmami zewnętrznymi,

• dostarczanie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,

• prowadzenie wszelkich czynności z zakresu negocjowania, zawierania oraz rozwiązywania umów na dostawę mediów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania wspólnoty,

• poszukiwanie najkorzystniejszych dostawców usług niezbędnych dla funkcjonowania wspólnoty, ​

• tworzenie, zawieranie, rozwiązywanie oraz negocjowanie wszelkich innych umów cywilno-prawnych dotyczących funkcjonowania wspólnoty,

​ • informowanie członków wspólnoty o wszelkich istotnych sprawach związanych z budynkiem,

​ • przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji prawno - administracyjnej związanej z działalnością wspólnoty (uchwały, plany gospodarcze, plany remontów ) oraz ich archiwizacja,

• zapewnianie członkom wspólnoty dostępu do całej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem wspólnoty,

​ • udzielanie porad związanych z działalnością wspólnoty.


Obsługę prawną:

• reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz innymi podmiotami z którymi wspólnota ma związek prawny,

• opracowywanie treści uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty tj. regulaminy, statuty itp.


Jeśli są Państwo zainteresowany ofertą zarządzania nieruchomością na terenie Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej lub okolic, prosimy o kontakt pod adresem biuro@karwetaconsulting.plFirma "Karweta Consulting" zespół specjalistów, którzy tworząc firmę doradczo-usługową pomagają swoim Klientom nie tylko w rozwiązywaniu konkretnych problemów, ale przede wszystkim w tworzeniu bezpieczeństwa i idealnej współpracy.Fundamentem naszej pracy jest dbałość o komfort i zadowolenie naszych klientów.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: